Vanhankylänniemi

Vanhankylänniemi on mielenkiintoinen ja monipuolinen luonto- ja kulttuurikohde Tuusulanjärven länsirannalla Järvenpään lounaisosassa. Alue on vanhaa kartanomiljöötä, jossa sijaitsee 1800-luvulla rakennettu Stålhanen kartano ja siihen liittyviä vanhoja rakennuksia.

Keskeiselle paikalle kallion päälle sijoittuu vanha puinen tuulimylly, joka sekin on hieno nähtävyys. Myllyä ympäröi kallioketo, jonka lajistoon kuuluvat mm. silmälläpidettävä (NT) ketoneilikka, vaarantunut (VU) keltamatara, keltamaksaruoho, mäkitervakko, ahosuolaheinä, tuoksusimake ja ruoholaukka. Huhtikuussa kalliolla kukkivat valkoiset kevättaskuruohot. Yläpytingin takapihan rantalehdossa, jonka puusto koostuu mm. vaahterasta, tammesta ja tervalepästä,  kukkivat keväisin kauniit sinililjat.  

Vanhankylänniemestä löytyy paljon järeitä ja lahoja lehtipuita, jotka nostavat alueen luonnonsuojelullista arvoa. Kohteella kasvaa mm. vaahteraa, saarnia, tammea, mäntyä ja pihlajaa. Stålhanen tien varrella kasvaa upea kahdeksan järeän tammen rivistö, josta suurimmat ovat ympärysmitaltaan lähes nelisen metriä. Tammet ovat myös hyvin iäkkäitä, ne on istutettu alueelle 1700-luvun loppupuolella. Myös niemen etelärannan lehdossa esiintyy suuria puuyksilöitä, tammia ja tervaleppiä.

Terveyskeskusta vastapäätä on arvokas jalopuulehto. Jalopuulehdot ovat luonnonsuojelulaissa luokiteltu suojeltaviin luontotyyppeihin. Vuoden 2016 tehdyissä kovakuoriaistutkimuksissa jalopuumetsiköstä löydettiin useita harvinaisia kovakuoriaislajeja, kuten silmälläpidettävät (NT) lehtoliskokuntikas, kyrmysepikkä ja pähkämökiillokas.

Vanhankylänniemi on Järvenpään tärkeimpiä lepakkopaikkoja. Alueelta on tavattu mm. pohjanlepakkoa, vesi- ja viiksisiippaa, korvayökköä sekä uhanalaista (VU) ja muuttavaa pikkulepakkoa. Lepakot majailivat aiemmin kesäisin kartanon päärakennuksen läheisen Yläpytingin ullakolla. Lepakot saattavat käyttää päiväpiiloina myös vanhojen puiden koloja, joita Vanhankylänniemessä on runsaasti tarjolla. Lintulajeista kohteen lahopuupökkelöissä viihtyvät mm. kottaraiset.

Kohteen vanhat, lähellä rantaa sijaitsevat lahot tammet luovat elinympäristöjä harvinaistuville kovakuoriaislajeille. Osassa tammista esiintyy rikkikääpää, joka on useiden kovakuoriaisten suosima kääpälaji. Vuonna 2015 tehdyissä tutkimuksissa kohteelta löytyi useita harvinaisia kovakuoriaislajeja, kuten uhanalainen, vaarantunut (VU) täpläkarvasieniäinen. Lisäksi havaittiin silmälläpidettävät (NT) kytysukkulainen ja lehtoliskokuntikas.

Kartanolle kulkevan tien varrelta rauhoitettiin 6 tammea luonnonmuistomerkiksi vuonna 2017. Lisäksi rauhoitettiin yksi mänty, joka sijoittuu ratsastuskeskuksen länsipuolelle.  Kallioalueen lahopuustoa

   

Vanha tuulimylly ja idänsinililjaJäreän tammen huhtikuista latvustoaRannassa kasvaa järeää tervaleppää

 

Kohteen saavuttaa kääntymällä
Vanhankyläntieltä Stålhanentielle. 
Käänny heti oikealle Tuulimyllyntielle. 
Ensimmäinen paikoitusalue sijaitsee
tien varrella leirintäaluetta vastapäisellä
hiekkakentällä. Toinen paikoitusalue
löytyy kun jatkat tietä eteenpäin
Stålhanen kartanolle.      

 

 

 


Netland-tuotantoa