Harminkallio-Harminsuo-Matkoissuo

Harminkallion-Harminsuon-Matkoissuon 32 hehtaarin laajuinen metsä- ja suoalue sijoittuu Tuusulan kaakkoisosaan. Kohde on maakunnallisesti arvokas luontokokonaisuus.

Kohteen luoteisosassa sijaitseva Harminsuo koostuu erilaisista puustoisista korvista ja rämeistä, joilla esiintyy uhanalaisia, vaarantuneita (VU) luontotyyppejä: puolukkakorpea sekä vähäisessä määrin muurainkorpea ja sarakorpea. Rämeistä alueella esiintyy vaarantunutta korpirämettä ja silmälläpidettävää (NT) isovarpurämettä.

Harminkallion metsäalueella vallitsevia ovat iäkkäät lahopuustoiset tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuusivaltaiset sekametsät. Näiden lisäksi alueen keskellä on laajahko kalliometsäalue sekä pienempiä kalliopaljastumia. Harminkallion metsän luoteisosassa on iäkkäiden koivujen vallitsemaa, osittain soistunutta metsää. Harminkallion metsän koillisosan läpi virtaa Harminsuolta Matkoissuolle laskeva noro. Noronvarsimetsä on luokiteltu metsälakikohteeksi, kuten myös Harminkallion laen kitumaan kalliometsä.

Kohteen kaakkoisosassa sijaitsevan Matkoisuon läpi kulkee valtaoja, jonka lähiympäristö on muuttunut puolukkaturvekankaaksi ja mustikkaturvekankaaksi. Molemmin puolin valtaojaa Matkoissuon keskiosa on kuitenkin säilynyt hyvin luonnontilaisena. Ojan länsipuolisella suoalueella esiintyy uhanalaisia (VU) suotyyppejä, kuten muurainkorpea, tupasvillakorpea sekä hyvin vähäisessä määrin sarakorpea. Lisäksi tavataan isovarpurämettä ja tupasvillarämeen erilaisia variantteja. Ojan itäpuolella esiintyviä uhanalaisia (VU) suotyyppejä ovat tupasvillakorvet, ruohoiset sarakorvet, puolukkakorvet, sararämeet ja saranevat. Lisäksi tavataan kuljurämettä ja tupasvillarämeen eri variantteja.

Huomionarvoisista lintulajeista kohteelta on tavattu käki ja tiltaltti, lisäksi vanhan metsän lajeja, kuten kanahaukka, puukiipijä ja hömötiainen.

Kohde muodostaa sekä luonnonsuojelullisesti, virkistyksellisesti että maisemallisesti merkittävän kokonaisuuden. Lähes kaikki kohdetta ympäröivät metsäalueet on hakattu, mistä johtuen vuonna 2018 tehty suojelupäätös oli erittäin toivottu. Suojelualue kattaa nyt koko arvokkaan alueen, 32,3 ha. Kohteen omistaa Tuusulan kunta.Harminkallion länsipuolista metsää

   

Matkoissuon karpaloita ja suon länsipuolinen muurainkorpi

Harminkallion luoteisosan soistumaa

Matkoissuolla retkeillään myös talvisin 
  

Kohde sijoittuu Tuusulan kaakkoisosaan
lähelle Keravan kaupungin rajaa.
Kohteen saavuttaa parhaiten
Fallbackantieltä, josta käännytään Uudenkyläntielle. Auton voi jättää Uudenkyläntien laitaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Netland-tuotantoa