Keravanjokikanjonin lehto

Keravanjokikanjoni ja kanjonia ympäröivä lehto sijoittuu Pohjois-Tuusulaan Keravanjoen varteen. Noin 2,5 kilometriä pitkän Keravanjokilaakson kasvillisuus on pääasiassa lehtoa ja kosteaa rantaniittyä. Kohteen pinta-ala on 54 hehtaaria. Kohde on Natura-aluetta, johon kuuluu neljä pienempää yksityistä luonnonsuojelualuetta. Luontodirektiivin luontotyyppinä vallitsee boreaalinen lehto.

Kohteella esiintyy monin paikoin vanhaa metsää ja lahoa lehtipuuta. Keravanjoki virtaa alueen halki enimmäkseen 5-7 metriä leveässä luonnontilaisessa uomassa, joka on hyvin meanderoiva. Laakson maaperä on alueen pohjoisosasta hiekkaa, eteläosa on hiesua ja savea. Pohjoisosan rinteet ovat paikoitellen korkeat ja hyvin jyrkät. Hiekkaiset törmät sortuvat ajoittain jokeen.

Kohteella on tavattu useita lintudirektiivin lajeja, kuten harmaapäätikka, pikkusieppo, pohjantikka sekä viiru- ja helmipöllö. Keväisin kohteella voi kuulla idänuunilinnun ja peukaloisen iloista liverrystä. Rantapuusto koostuu lähinnä harmaalepästä, koivusta ja haavasta, laakson rinteet enimmäkseen kuusista. Vaateliaista lehtokasveista alueella esiintyy lehtoimikkä, velholehti, näsiä, lehtokuusama, mäkilehtoluste ja kotkansiipi. Rinteissä esiintyy paikoitellen suokelttoa, lehtotähtimöä ja kevätlinnunsilmää, jotka ilmentävät pohjaveden tihkuvaikutusta. Kohteelta on havaintoja myös Uudellamaalla harvinaisesta raidankeukojäkälästä. Joen rantametsissä kasvavien järeiden haapojen alta voi keväisin löytää liito-oravan papanoita.

Etenkin Santakosken alue on suosittu virkistyskalastuskohde, jossa voi perhokalastaa. Joessa on luontainen purotaimenkanta, joka lisääntyy lähinnä joen sivu-uomissa. Santakosken alueella vesi on varsin kirkasta ja joen hiekkapohja on hyvin näkyvissä. Keravanjokikanjonin maasto on melko haastellista suurten korkeuserojen vuoksi. Myös lahopuusto ja tiheä pensaskerros vaikeuttaa alueella liikkumista.

Kevättalvinen rinne alas joelle päin

   

Jokimaisemaa ja rehevää lehtoa

Kaatuneet puut ovat tyypillisiä jokimaisemassa

    Kanjoni_rantakääpä

Jokivarren kaatunutta puustoa

Liito-oravan jätöksiä haavan juurella maaliskuussa 2014

Kohde on saavutettavissa parhaiten 
joen länsipuolelta. Käänny
Kellokoskentieltä Havupuuntielle ja
jatka tietä pitkin. Hieman omakotitalon
jälkeen tie on suljettu puomeilla.
Auton voi jättää metsän reunaan. Kävele
tietä pitkin kunnes voimalinjan jälkeen
tulee risteys oikealle. Puomeilla suljettu
tie johtaa vedenottamolle, jonka takaa
pääset polkua pitkin joen varteen.
Ensimmäiseltä tiepuomilta on kohteelle
muutaman kilometrin kävelymatka. 

 

 

 

 

 

 

 


Netland-tuotantoa