Kaanaan metsä

Nurmijärven itäosaan Vantaanjoen varteen sijoittuva Kaanaan metsä on paikka, joka tunnetaan myös Aleksis Kiven muinaisena metsästysmaana ja innoituksen lähteenä. Metsän pinta-ala on 17 hehtaaria. Kohde on Natura-aluetta ja sille on perustettu myös valtion luonnonsuojelualue. Kaanaan metsä sisältyy myös valtion vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Luontodirektiivin luontotyyppinä on boreaalinen luonnonmetsä, jossa kasvaa kuusivaltaista varttunutta kangasmetsää ja lehtoa. Sekapuuna kasvaa paljon haapaa ja koivua. Osa haavoista on hyvin järeitä. Jykkärinteisen kanjonin pohjalla kulkee kaksi puroa, jotka laskevat Vantaanjokeen. Purojen varrella esiintyy hiirenporrasvaltaista saniaislehtoa.

Kohteella kasvaa vaateliasta lehtolajistoa, kuten lehtosinijuuri, imikkä, mustakonnanmarja, kevätlinnunherne, lehtokuusama ja koiranheisi. Näsiä on alueella huomattavan runsas. Kohteelta on tavattu myös uhanalaista haapariippusammalta ja vanhojen metsien kovakuoraislajeja, kuten kirjoimikkäkärsäkästä ja  hernenirppua.

Kaanaan metsässä on havaittu yli 40 lintulajia, jotka joko pesivät, pitävät pysyvää reviiriä alueella tai käyttävät aluetta toistuvasti ruokailuun. Lintudirektiiviin kuuluvista lintulajeista on tavattu pyy, teeri, harmaapäätikka ja palokärki. Muita huomionarvoisia lintulajeja ovat mm. pikkutikka, lehtopöllö, peukaloinen ja idänuunilintu. Kokonaisuudessaan vanhassa metsässä pesii monipuolinen ja runsas linnusto.

Kaanaan metsästä on tehty havaintoja myös liito-oravasta. Järeiden haapojen ja kuusten suojaa antavan vaikutuksen vuoksi alue soveltuu hyvin liito-oravalle. Etenkin kohteen itäosasta on kaatunut runsaasti puita, joten alueella tulee liikkua varoen. Maasto on myös paikoitellen haastavaa korkeuserojen ja kaatuneiden puiden vuoksi.

Metsässä kasvaa järeitä haapoja

  

Kantokääpä ja nahkajäkälää haavan rungolla

 Kaanaan kaatuneet puut

Kaatunutta puustoa

    

Näsiä ja sinivuokko

Kaanaan puro

Kanjonin pohjan toukokuista purouomaa

 

Kohteen saavuttaa esimerkiksi
pohjoisesta kääntymällä Siippoontieltä 
Elomäentielle. Jatka tietä pitkin
seuraamalla 7-veljeksen vaelluskylttejä.
Hieman ennen vihreää puutaloa lähtee
polku metsään, joka johtaa alueelle.

Elomäentiellä on vain yhdelle autolle
pysäköintipaikka metsäautotien
reunassa. Kohteelle pääsee myös tätä
polkua kävelemällä. Vaihtoehtoisesti
kohteen saavuttaa etelästä
Palojoentieltä erkanevaa metsäautotietä
pitkin. Matkaa polkua pitkin on noin
500 m.    

 

 


Netland-tuotantoa