Sahajärven metsä

Sahajärven metsä on Mäntsälän kunnan virkistysalue, joka sijaitsee Mäntsälän koillisosassa ja rajautuu Sahajärveen (Hautjärveen). Kohde on hyvin monipuolinen ja luonnonympäristöltään arvokas kokonaisuus. Arvokkain alue sijoittuu kohteen itäosaan, jonka pinta-ala on noin 62 hehtaaria. Itäosaa täydentää hyvin länsiosan Sammalsuon arvokas suoalue ja Tornikallion luonnontilaisen kaltainen kalliomäki. Yhteensä koko alueen pinta-ala on 113 hehtaaria.

Kohteen itäosan metsäalueella esiintyy useita METSO-elinympäristötyyppejä, kuten runsaslahopuisia kangasmetsiä, iäkkäitä ja lahopuustoisia kalliometsiä, korpia, rämeitä ja lehtoja. Kohteelta löytyy myös useita Etelä-Suomen alueella uhanalaisia luontotyyppejä, kuten vaarantunut (VU) kangaskorpi, luhtanevakorpi ja keskiravinteinen lehto. Lisäksi esiintyy erittäin uhanalaista (EN) saniaiskorpea ja äärimmäisen uhanalaista (CR) runsasravinteista lehtoa. Myös silmälläpidettäviä (NT) luontotyyppejä on useita, kuten keski-ikäiset mäntyvaltaiset kuivat ja kuivahkot kankaat, vanhat kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat sekä keski-ikäiset kuusivaltaiset tuoreet kankaat.

Kohteen itäosalle ovat tyypillisiä tuoreet ja lehtomaiset kankaat sekä vähäisemmässä määrin tuoreet lehdot (sinivuokko-käenkaalityyppi HeOT ja käenkaali-oravanmarjatyyppi OMaT). Lehdon puusto on kuusivaltaista, mutta seasta löytyy myös merkittäviä määriä mäntyä, koivua ja haapaa. Kalliojyrkänteiden alta löytyy myös puumaisia lehmuksia. Alueelta löytyy hyvin järeitä kuusia sekä kuusi- ja koivulahopuuta. Aivan etelässä on eri-ikäistä männikköä kasvava kalliomäki, jossa esiintyy myös hyvin vanhaa mäntypuustoa.

Heponiemen uimarannalle johtavan tien pohjoispuolella on puustoltaan luonnontilaisen kaltaisia lehtomaisia ja tuoreita kankaita. Alueella esiintyy myös pienialaisia korpia. Kuusi kasvaa vallitsevana tällä alueella, seassa on myös haapaa, koivua ja mäntyä. Erityisen arvokas on korpinotkelma, jonka länsiosa on kangaskorpea ja keskiosa saniaiskorpea.  Valitettavasti alueen pohjoisosaan tehtiin kesällä 2013 hakkuita, joissa noin viiden hehtaarin aluetta harvennettiin kaatamalla kaikki vanhat kuuset.

Kohteen keskiosassa välittömästi pohjois-eteläsuunnassa kulkevan vanhan metsäautotien itäpuolella on laaja kitumaan kalliometsää ja kallioista kuivahkoa ja kuivaa kangasta sisältävä alue. Metsät ovat pääasiassa luonnontilaisen kaltaisia ja vanhapuustoisia. Männyn ohella esiintyy näkyvästi koivua. Alueelta löytyy merkittävä määrä vanhoja kilpikaarnaisia mäntyjä ja jonkin verran pysty- ja maalahopuuta.

Apuksen vuonna 2012 suorittamassa pesimälinnuston kartoituksessa alueelta tavattiin mm. käki, pikkutikka, peukaloinen, tiltaltti, puukiipijä ja sirittäjä. Lintudirektiivin lajeista tavattiin pyy ja pikkulepinkäinen. Kohteella on tehty myös aiempia havaintoja direktiivilajeihin kuuluvista palokärjestä, kehrääjästä, varpuspöllöstä, metsosta ja teerestä. Lisäksi on tehty havaintoja mm. lahopuustoisissa metsissä viihtyvästä pikkutikasta. Sahajärven pohjois- ja itäosan rantametsissä elää lisäksi liito-orava.

Kohteen itäpuoleisella metsäalueella selvitettiin lepakoita vuonna 2016 (Wermundsen). Kohteella havaittiin pohjanlepakko, vesisiippa, korvayökkö, viiksisiippa/isoviiksisiippa, kimolepakko ja pikkulepakko. Kaikki lepakkolajit ovat tiukasti suojeltuja direktiivilajeja. Pikkulepakko on lisäksi uhanalainen (VU).

Kohteen itärannalla on Heponiemen uimapaikka. Virkistysaluetta alettiin kehittää 1980-luvulla, mutta kehitystyö jäi talouden taantuessa kesken. Alueelle ehdittiin rakentaa mm. paikoitusalue, keitto- ja ruokakatos. Metsään rakennettiin myös aikoinaan luontopolku, joka on tänä päivänä pahasti ränsistynyt.

Yrityksistä huolimatta Mäntsälän kunta ei ole ollut kiinnostunut suojelemaan aluetta, vaikka se sopisi erittäin hyvin valtion METSO-ohjelmaan.

Heponiemen uimarannan länsipuolinen korpinotkelma

   

Räme ja Saittaronkallion länsipuoleinen puronvarsilehto 

 

Alueen pohjoisosan rehevä kallionaluslehto

  

 Kitumaan kalliomänty ja poronpallerojäkälä

 

Sahajärven virkistysalue sijoittuu
Mäntsälän koillisosaan Sahajärven
rantaan. Käänny Vanhalta Lahdentieltä
Rantalantielle. Tie muuttuu moottoritien
alituksen jälkeen Saittarontieksi. Seuraa
virkistysalueen kyttejä Heponiemelle
saakka. Kohteella on iso paikoitusalue.

 

 

 

 


Netland-tuotantoa