Mustametsä

Hyvinkääntien varteen Mäntsälän länsiosaan sijoittuva Mustametsä on edustava kuusivaltainen vanhan metsän alue, jossa esiintyy runsaasti kuollutta pysty- ja maapuuta. Sekapuuna kasvaa vanhoja haapoja ja koivuja. Kohteen pinta-ala on 30 hehtaaria. Valtaosa alueesta sijoittuu Hyvinkääntien eteläpuolelle, pieni osa tien pohjoispuolelle.

Mustametsä kuuluu Natura-ohjelmaan ja vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Naturan luontodirektiivin luontotyypeinä kohteella vallitsevat luonnontilaiset tai niiden kaltaiset kuusivaltaiset vanhat metsät. Vähäisessä määrin esiintyy myös kuusivaltaisia puustoisia soita. Kohde on valtion omistuksessa ja sille on perustettu luonnonsuojelualue. Metsähallitus on tehnyt alueella soiden kunnostusta; kohteella on ennallistettu pieni korpi ja kunnostettu ojitettu soistunut tuore kangaslaikku.

Kohde on paikoitellen varsin vaikeakulkuinen maahan kaatuneiden runkojen vuoksi. Metsässä on poikkeuksellisen rikas lahopuusta riippuvainen hyönteislajisto, jossa esiintyy useita vuoden 2010 uhanalaisluokituksessa mainittuja lajeja. Kohteelta on löydetty äärimmäisen uhanalaiset (CR) punahärö, kirjosukkulainen, ukkokukkojäärä ja haavanlahokärsäkäs. Näiden lisäksi on tavattu vaarantuneet (VU) haavanjalosoukko, korukeräpallokas, haavanpikkutyppö ja silmälläpidettävä (NT) sarvikeräpallokas. Edellä mainituista punahärö ja korukeräpallokas kuuluvat myös luontodirektiivin liitteen II lajeihin.

Alueella on myös rikas kääpälajisto. Havaintoja on tehty mm. uhanalaisesta (VU) poimukäävästä, silmälläpidettävistä (NT) korkkikerroskäävästä, korpiludekäävästä, punakarakäävästä ja sitruunakäävästä. Vuonna 2012 Apuksen tekemässä pesintälintulaskennassa kohteelta havaittiin mm. käki, varpuspöllö, peukaloinen, kulorastas, tiltaltti, puukiipijä ja sirittäjä. Lintudirektiivin lajeista tavattiin pyy, pohjantikka ja pikkusieppo. Myös direktiivilajeihin kuuluvista helmi- ja viirupöllöstä sekä palokärjestä on aiempia havaintoja.

 

Vanhan metsän alue on paikoitellen vaikeakulkuista  

     

Mustametsän haavikkoa ja vanha haavanarinakääpä

    

Lahoavaa maapuuta ja kuusen naavaa

 

Mustametsä sijoittuu Mäntsälän
länsiosaan Hyvinkääntien varteen.
Kohteen tavoittaa kääntymällä
Hyvinkääntieltä etelään johtavalle
hiekkatielle. Tie on suljettu puomeilla.
Kohde sijoittuu välittömästi tien itä-
ja länsipuolelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Netland-tuotantoa