Kotojärvi-Isosuo

Mäntsälän keskiosiin sijoittuva 365 hehtaarin laajuinen Kotojärvi-Isosuo koostuu lasketusta Kotojärvestä ja Isosuon keidasuosta. Kohde kuuluu Natura-ohjelmaan, jonka luontodirektiivin luontotyyppeinä vallitsevat vaihettumis- ja rantasuot sekä keidassuot. Kohteella esiintyy myös vähäisessä määrin boreaalisia lehtoja.

Kotojärven kasvillisuus on syntynyt suon järven pinnan laskun tuloksena. Avovettä on enää vain vähän jäljellä pienissä lampareissa järven keski- ja pohjoisosassa. Isosuo on kasvillisuudeltaan monipuolinen keidassuo, joka on aikoinaan ojitettu. Suolle on tehty Metsähallituksen toimesta ennallistamistoimenpiteitä vuosien 2005-2008 aikana. Toimenpiteisiin on kuulunut ojien täyttämistä ja puiden poistoa. Hoitotoimenpiteet ovat edelleen nähtävissä maisemassa: suolla näkyy vieri vieressä kaadettujen puiden kantoja.

Aiemmin kohteelta on tavattu useita lintudirektiivin lajeja, kuten ruskosuohaukka, viiru- ja helmipöllö, ruisrääkkä, luhtahuitti, kurki ja liro. Kotojärven linnustollinen arvo on heikentynyt järven umpeenkasvun sekä pensoittumisen myötä. Kotojärven alueella on useita lähteitä, jotka muodostuvat järven pohjoispuoliselta harjulta virtaavasta pohjavedestä. Kotojärven itäreunalla on mielenkiintoinen lehtipuiden valtaama Koljansaari, josta on tavattu harvinaista hyönteislajistoa, mm. haavanjalosoukko ja jumiloisikka. Perhosista alueella on tavattu  tulvamittari luumittari. Koljansaaari on myös lintulajistoltaan mielenkiintoinen, saarella on tehty havaintoja mm. valkoselkätikasta. Saarella on paljon pystylahopuuta ja tikkojen kaivertamia keloja. Kotojärven reunametsistä, mm. Matosaaren alueelta on tehty havaintoja liito-oravasta.

Kotojärven eteläosassa kunnan omistamalla tilalla on laavu, nuotiopaikka ja puukatos, johon kunta tuo puita. Laavulta lähtee luonnonmukainen polku länteen Matosaareen päin, myös itäänpäin Koljansaaren suuntaan. Alueella liikuttaessa tarvitaan kumisaappaita. Mäntsälän kunta rauhoitti laavun läheisyyteen sijoittuvasta metsäalueesta 5 hehtaarin alueen vuonna 2018. Kohde on nimetty Järvelän tilan mukaan Järvelän luonnonsuojelualueeksi.

Isosuo on parhaiten saavutettavissa talvisin hiihtämällä. Maisemaa heikentää suon poikki kulkeva voimajohto, muuten suon keskellä on varsin erämaalainen tunnelma.

 Kotojärven laavu

  

Laavulta länteen päin lähtevän polun varrella on lähde.

 

Koljansaaren vanhaa lehtipuustoa Kotojärven itärannalla

 Talvista maisemaa Isosuolla

Kotojärvi-Isosuo sijoittuu kunnan
keskiosaan. Kohteen saavuttaa
kääntymällä Sälinkääntieltä (1471)
Kaltevantielle. Tietä ajetaan kunnes
saavutaan paikoitusalueelle.
Paikoitusalueen metsänreunasta
opaskyltin takaa lähtee polku/pitkos-
puureitti pohjoiseen, jota seuraamal-
la pääsee laavulle.

 

 


Netland-tuotantoa