Kotojärvi-Isosuo

Mäntsälän keskiosiin sijoittuva 365 hehtaarin laajuinen Kotojärvi-Isosuo koostuu lasketusta Kotojärvestä ja Isosuon keidasuosta. Kohde kuuluu Natura-ohjelmaan, jonka luontodirektiivin luontotyyppeinä vallitsevat vaihettumis- ja rantasuot sekä keidassuot. Kohteella esiintyy myös vähäisessä määrin boreaalisia lehtoja.

Kotojärven kasvillisuus on syntynyt suon järven pinnan laskun tuloksena. Avovettä on enää vain vähän jäljellä pienissä lampareissa järven keski- ja pohjoisosassa. Isosuo on kasvillisuudeltaan monipuolinen keidassuo, joka on aikoinaan ojitettu. Suolle on tehty Metsähallituksen toimesta ennallistamistoimenpiteitä vuosien 2005-2008 aikana. Toimenpiteisiin on kuulunut ojien täyttämistä ja puiden poistoa. Hoitotoimenpiteet ovat edelleen nähtävissä maisemassa: suolla näkyy vieri vieressä kaadettujen puiden kantoja.

Aiemmin kohteelta on tavattu useita lintudirektiivin lajeja, kuten ruskosuohaukka, viiru- ja helmipöllö, ruisrääkkä, luhtahuitti, kurki ja liro. Kotojärven linnustollinen arvo on heikentynyt järven umpeenkasvun sekä pensoittumisen myötä. Kotojärven alueella on useita lähteitä, jotka muodostuvat järven pohjoispuoliselta harjulta virtaavasta pohjavedestä. Kotojärven itäreunalla on mielenkiintoinen lehtipuiden valtaama Koljansaari, josta on tavattu harvinaista hyönteislajistoa, mm. uhanalainen (VU) haavanjalosoukko ja silmälläpidettävä (NT) jumiloisikka. Perhosista alueella on tavattu erittäin uhanalainen (EN) tulvamittari ja vaarantunut (VU) luumittari. Koljansaaari on myös lintulajistoltaan mielenkiintoinen, saarella on tehty havaintoja mm. valkoselkätikasta. Saarella on paljon pystylahopuuta ja tikkojen kaivertamia keloja. Kotojärven reunametsistä, mm. Matosaaren alueelta on tehty havaintoja liito-oravasta.

Kotojärven eteläosassa Mäntsälän kunnan omistamalla tilalla on Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen ylläpitämä laavu ja nuotiopaikka. Laavulta lähtee luontopolku Matosaareen päin. Kohteella liikuttaessa tarvitaan kumisaappaita. Isosuo on parhaiten saavutettavissa talvisin hiihtämällä. Maisemaa pilaa suon poikki kulkeva voimajohto, muuten suon keskellä on varsin erämaalainen tunnelma.

Mäntsälän kunta rauhoitti laavun läheisyyteen sijoittuvasta metsäalueesta 5 hehtaarin alueen vuonna 2018. Kohde on nimetty Järvelän tilan mukaan Järvelän luonnonsuojelualueeksi.

 Kotojärven laavu

  

Polku laavulta länteen päin ja polun varrella oleva lähde

 

Koljansaaren vanhaa lehtipuustoa Kotojärven itärannalla

 Talvista maisemaa Isosuolla

Kotojärvi-Isosuo sijoittuu kunnan
keskiosaan. Kohteen saavuttaa
kääntymällä Sälinkääntieltä (1471)
Kaltevantielle. Tietä ajetaan kunnes
saavutaan paikoitusalueelle.
Paikoitusalueen metsänreunasta
opaskyltin takaa lähtee polku/pitkos-
puureitti pohjoiseen, jota seuraamal-
la pääsee laavulle.

 

 


Netland-tuotantoa