Haukkavuori

Keravanjoen varteen Keravan pohjoisosaan sijoittuva Haukkavuori on Keravan edustavin luontokohde. Se on myös Keravan ainoa luonnonsuojelualue, kaupunki suojeli oman alueensa Haukkavuoresta (18,1 ha) vuonna 2018. Arvokkaan alueen pinta-ala oli aikoinaan 34 hehtaaria, mutta kohteen etelä- ja itäpuoleiset hakkuut ovat supistaneet sen 21 hehtaariin. Haukkavuoren alue koostuu valtaosaltaan erityyppisistä lehdoista. Jokivarressa esiintyy kosteita lehtoja, jotka vaihettuvat rinteille mentäessä tuoreisiin, käenkaali-oravanmarjatyypin ja sinivuokko-käenkaalityypin lehtoihin. Lehtojen lisäksi kohde koostuu vanhan metsän alueesta sekä karusta Haukkavuoren lakialueesta,  joka kohoaa noin 35 metriä Keravanjoen pintaa ylemmäksi. Kohteella risteilee parin kilometrin mittainen luontopolku. 

Kohteella esiintyy Keravalle harvinaisia kasvilajeja, kuten pähkinäpensas, metsälehmus, lehto-orvokki, lehtopalsami, lehtoimikkä, mustakonnanmarja ja mäkilehtoluste. Harvinaisista käävistä alueelta on löydetty ainakin pihkakääpä. Kohteen länsirinteillä on kaatunut viime vuonna runsaasti kuusia, mikä on muuttanut aluetta. Kaatuneiden puiden myötä alueen kääpälajisto runsastuu ja monipuolistuu todennäköisesti tulevaisuudessa.

Haukkavuorella on edustava lintu-, lepakko- ja perhoslajisto. Kesällä 2012 alueelta laskettiin jopa kuusi sirittäjän reviiriä ja kaksi vähälukuisen idänuunilinnun reviiriä. Lintudirektiivin lajeista on tehty havaintoja mm. käestä, pohjantikasta ja pikkusieposta, harmaapäätikasta ja varpushaukasta. Lehdossa voi kuulla myös iloisesti laulavan peukaloisen ja mustapääkertun liverrystä.

Haukkavuoren ranta-alue on myös tärkeä lepakoiden saalistamisalue. Alueella on tavattu vesisiippoja, pohjanlepakoita sekä viiksi/isoviiksisiippoja. Kohteella on useita kolohaapoja, jotka saattavat olla lepakoiden käytössä. Haukkavuoren pääjyrkänteeltä ja sen itäpuolelta on tavattu yhteensä 433 suurperhoslajia, joista kahdeksan on ollut Keravalle uusia lajeja. Haukkavuoren rantalehdot sopivat hyvin myös liito-oravan elinalueeksi. Ensimmäiset havainnot liito-oravasta tehtiin alueella kevättalvella 2018.  

Haukkavuoren luontopolkua on kunnostettu loppuvuodesta 2020. Kohteelle on rakennettu pitkospuita, sijoitettu kulkua ohjaavia puumerkkejä ja opastauluja. Keravanjoen varteen Keravankosken lähettyville on rakennettu maisemalava. Nuotipaikka on Kaskelantieltä Haukkavuorelle johtavan polun varrella luonnonsuojelualueen ulkopuolella. Polttopuut ja sytykkeet pitää tuoda itse.

      

Keväistä haavikkoa ja koivikkoa 

Kohteella kulkee luontopolku

   

Lahopuuston määrä on runsastunut lähivuosien aikana

      

Lehtoimikkä ja mukulaleinikki

Haukkavuoren karu lakialue

Haukkavuoren saavuttaa parhaiten 
Kaskelantieltä.

Kaskelantien varrella on paikoitusalue
ja opastetaulu. Paikoitusalueelta
lähtee peltojen läpi Haukkavuorelle
kulkeva luontopolku.  

       

 

 

 

 

 

 

 


Netland-tuotantoa