Joukon polku ja lintutorni

Pitkospuureitti "Joukon polku" lähtee järvelle päin Taidetalon takaa. Polku kiertää lyhyen parin sadan metrin ympyrälenkin Tuusulanjärven rannan ruovikkoalueella. Polku on nimetty edesmenneen järvenpääläisen lintuharrastaja ja luontokuvaaja Jouko Veikkolaisen mukaan. Polun ympäristön kasvillisuus on kosteaa ja rehevää. Kosteutta ilmentävistä lajeista tavataan mm. mesiangervo, järvikorte, kurjenjalka, viiltosara ja vehka. Polun varrella on kosteampi painanne, jossa kasvaa mm. kookasta keltaisena kukkivaa kurjenmiekkaa. Aivan vesirajassa kasvaa mm. järviruokoa ja osmankäämiä.

Pitkospuureitin alue kuuluu osittain Tuusulanjärven lintuvedet Natura-alueeseen. Järvenpään puoleinen Natura-alue on yhteensä noin 57 ha. Suojeltavina luontotyyppeinä esiintyvät kosteat suurruohoniityt sekä vaihettumis- ja rantasuot. Suojeltaviin luoontotyyppeihin kuuluvat myös järven ranta-alueilta löytyvät lähteet ja hetteiköt.  

Tuusulanjärvellä pesii monipuolinen linnusto. Runsaimpina esiintyvät ruokokerttunen, pajusirkku, sinisorsa ja Järvenpään nimikkolintu silkkiuikku. Pitkospuureitin varrella olevissa pensaikoissa voi kuulla tavanomaisten laulajien kuten satakielen lisäksi myös hieman harvinaisemman punavarpusen liverrystä ja rytikerttusen karkeaa raksutusta. Järven rantaruovikossa pesii mm. sotkia ja laulujoutsen. Harvinaisimmista lajeista järvellä on pesinyt luhtahuitti, liejukana, lapasorsa ja heinätavi. Kohteen lahopuuta sisältävässä koivikossa on tehty havaintoja pikku- ja pohjantikasta. On koivikossa nähty jopa erittäin uhanalainen (EN) valkoselkätikkakin.

Pitkospuureitin varrella on lintutorni, josta avatuu näkymä Järvenpään rantapuistoon ja Prismaan. Rantapuiston ruovikossa on pesinyt useampana vuonna naurulokkiyhdyskunta. Vuoden 2012 lintulaskennoissa pesiviä pareja oli vielä noin 515. Nykyään naurulokit ovat kuitenkin kadonneet Rantapuistosta. Naurulokit ovat todennäköisesti siirtyneet Seittelin kosteikkojen rauhallisemmille pesimämaille. Myös ruovikon liiallinen umpeenkasvettuminen on saattanut vaikuttaa asiaan.

Talvisin lintutieteellinen yhdistys Apus ruokkii lintuja Joukon polulla ja lajeja voi havainnoida suoraan pitkospuureitiltä. Ruokintapaikalla vierailevat etenkin tiaiset ja värikkäät tiklit.  Lintutieteellinen yhdistys on myös hoitanut lintutornin läheistä ruovikkoa raivaamalla aluetta kahlaajille edullisempaan suuntaan. Lintutornin läheisellä kosteikolla on tehty havaintoja viitasammakosta ja jättisukeltajasta, jotka ovat tiukasti suojeltuja direktiivilajeja. Lisäksi Järvenpään kuoriaisselvityksissä ruovikosta on havaittu silmälläpidettävä (NT) pähkämökiillokas.

Lintutornin ja reitin rakentaminen oli alkujaan osa Tuusulanjärven Lintulahdet Life -hanketta. Kesällä 2017 pitkospuureitti oli pois käytöstä sen huonokuntoisuuden vuoksi. Reitin kunnostustoimenpiteet aloitettiin talkoohengessä loppuvuodesta 2017.Joukon polun ympärillä kasvaa runsaasti mesiangervoja

  

Lintutorni ja polun länsireunan koivikkoa

  

 Kurjenjalka ja tikkojen syönnösjälkiä

 

Kohteen saavuttaa kääntymällä
Vanhankyläntieltä Loutin
koirapuiston pysäköintialueelle.
Pitkospuureitti lintutornille
lähtee hiekkatien reunasta
taidetalon takaa.          

 

 

 

 


Netland-tuotantoa