Lemmenlaakso

Järvenpään Lemmenlaakso sijoittuu kaupungin itäosaan lähelle Sipoon rajaa. Lemmenlaakso kuuluu 94 hehtaarin laajuiseen Lemmenlaakson lehto -nimiseen Natura-alueeseen,  jossa vallitsevana luontotyyppinä esiintyy boreaalinen lehto. Pienemmässä määrin Naturan arvokkaana luontotyyppinä esiintyy myös kostea suurruohokasvillisuus. Lemmenlaakso on suojeltu luonnonsuojelulailla. Luonnonsuojelualueita on kohteella yhteensä kolme. Lemmenlaakson länsiosa sisältyy valtion lehtojensuojeluohjelmaan.

Lemmenlaakso on edustava otos Keravanjoen arvokkainta jokivarsilehtoa. Alueen läpi virtaava Keravanjoki on kuluttanut Kiljavannummen hiekkakerroksiin 50-200 metrin levyisen laakson. Pelkohaudan porrastasanteelta avautuu hieno maisema mutkittelevaan jokilaaksoon. Porrastasanteelta on hyvä näkymä myös laakson pohjalle muodostuneeseen kotkansiipilehtoon. Lemmenlaakson lehdossa esiintyy kotkansiiven lisäksi myös muita vaateliaita kasvilajeja. Näitä ovat keltavuokko, kevätlehtoleinikki, lehtoimikkä, näsiä, lehtokielo ja lehtosinijuuri. Keväisin kohteen pohjoisosan tulvaniityt ovat täynnä punasinisenä kukkivaa pystykiurunkannusta.

Kohde on merkittävä myös linnustollisesti. Lintudirektiivin lajeista alueella on havaittu mm. pyy, palokärki ja pikkusieppo. Lehtojen lintulajeista voi kuulla mm. peukaloisen, mustapääkertun, idänuunilinnun ja sirittäjän. Kuningaskalastaja pesi joen rantatörmässä kesällä 2009. Yölaulajia kannattaaa kuunnella kohteen eteläosassa vanhan hevoslaitumen ympäristössä. Joen rantapusikossa voi kuulla mm. satakielen, viita- ja luhtakerttusen sekä pensassirkkalinnun. Lemmenlaakson rantalehdoissa elää myös liito-orava. Direktiviilajeihin kuuluvan liito-oravan lisäksi myös saukon jälkiä on nähty joella. Luontodirektiiviin kuuluvalla kirjojokikorennolla on havaittu olevan useita reviirejä Lemmenlaakson läpi virtaavan Keravanjoen alueella. Lajia on havaittu lähes kaikissa lajin lisääntymisympäristöinä toimivissa koskipaikoissa alueen pohjoisosan vanhalta myllyltä aina Sipoontiehen saakka. Vuoden 2014 korentoselvityksessä havaittiin myös neidon- ja immenkorento, sirokeijukorento, sulkakoipikorento, rusko- ja kirjoukonkorento, välkekorento, elokorento sekä tumma- ja punasyyskorento.

Lemmenlaaksossa vuosina 1993 ja 2002 tehdyissä kääpäselvityksissä löydettiin yhteensä 78 eri kääpälajia. Uhanalaisista, vaarantuneista (VU) tavattiin valkorihmakääpä ja lumokääpä. Alueelta on löydetty myös erittäin uhanalainen (EN) kellokääpä. Kääpäselvitykseen sisältyi myös silmälläpidettäviä (NT) lajeja, kuten punakerikääpä, rusokantokääpä, korkkikerroskääpä ja ruostekääpä.

Lemmenlaakso on lähes kokonaan Järvenpään kaupungin omistuksessa. Kohteen pohjoispäässä on laavu, nuotiopaikka ja puukatos. Järvenpään kaupunki toimittaa puita nuotiopaikalle. Nuotiopaikalle on paikoitusalueelta kävelymatkaa reilut 600 metriä. Laavulta voit kiertää myös lyhyen lenkin Pelkohaudan kautta kohteen itäosan polkua pitkin takaisin paikoitusalueelle. Lenkin pituudeksi tulee vajaa kilometri. Kohteen eteläosan paikoitusalueelta pohjoisen laavulle on kävelymatkaa pari kilometriä. Kun lähdet retkelle Lemmenlaaksoon varaudu osittain vaikeakulkuiseen maastoon sekä jyrkkiin nousuihin ja laskuihin.

Lemmenlaakson hoidosta vastaa Järvenpään kunnossapitopalvelut.Lemmenlaakson pohjoisosan pääinfotauluLaavu ja nuotiopaikka

 

Mukulaleinikki ja lehtosinijuuri

   

Keltavuokko ja kotkansiipi

Maisema Pelkohaudan portailta alas jokilaaksoon 

   

Lehtoimikkä ja pystykiurunkannus

Kanjonin rinteen lahopuustoa

 

Kohteen saavuttaa alueen eteläpäästä 
kääntymällä Sipoontieltä Järvenpään 
kaupungin ja Pornaisten kunnan
väliselle Skogsterintielle. Ensimmäinen
paikoitusalue ja infotaulu löytyvät heti
risteyksen jälkeen pellon laidalta.

Pohjoiselle pääpaikoitusalueelle pääset
jatkamalla tietä eteenpäin ja seuraamalla
luontopolkukylttejä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Netland-tuotantoa